Bestel Searje 36

Bestel de metoade (opnij) foar jim skoalle. Searje 36 wurket op basis fan jierlikse learlinglisinsjes.

De lisinsjepriis is € 13,50 de learling it skoaljier. Folje hjirneist it learlingoantal yn om in skatting te krijen fan de kosten foar jim skoalle.

De rekken wurdt fan dit skoaljier ôf makke op basis fan it oantal learlingen dat ynfierd is yn de digitale learomjouwing. By it bestellen freegje wy wol om skatting fan it tal learlingen dat gebrûk meitsje sil fan de metoade.

Totaal:

Kontrolearje en folje oan

Troch it BRIN-nûmer yn te fieren, wurde in soad gegevens al automatysk ynfolle.

Workshop

Alle nije skoallen krije nei de bestelling útlis oer de wurking en ymplemintaasje fan de metoade.

Wurkest al mei de metoade, mar is der ferlet fan ekstra help? Freegje dan in workshop oan.

Bestel LinKk

LinKk is it tydskrift dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk foar klasse 1.