Lesserige Searje 36

klasse 1

Yn de earste klasse binne de Fryske lessen yndield yn seis tema’s, dy’t oanslute by de belibbing fan de learling.

Didaktyk

Tematysk oan de slach
De Lesserige Searje 36 bestiet út tritich lessen, dy’t  yndield binne yn seis tema’s. Mei dy tema’s slútst ienfâldich oan by de belibbingswrâld fan de hjoeddeistige learling. 

Minsken en Moetingen
Tema 1 giet oer minsken moetsje, dysels foarstelle en prate oer it Frysk.

Bisten en Natuer
Tema 4 giet oer de natuer yn Fryslân, mar ek oer it begjin fan de Fryske skiednis…

Famylje en freonen
Tema 2 giet oer famylje, dyn freonen en oare minsken om dy hinne.

Trends
Tema 5 giet oer (digitale) trends, moade en mear.

Kommunikaasje
Tema 3 giet oer kommunisearje, bygelyks yn petear of op sosjale media.

Skoalle en Kieze
Tema 6 giet oer skoalle, dyn takomst en oer it belang fan it fak Frysk.

Slút oan by de aktualiteit 
It tydskrift LinKk!, FeRstival, SJONG en it LêsNo!-projekt hawwe ek in plakje yn de lesserige. Sa fynst altyd in mooglikheid om oan te sluten by de aktualiteit. 

Omtinken foar alle taaldomeinen 
De Lesserige Searje 36 befettet learstof, oefeningen en opdrachten op it mêd fan lêzen, harkjen en skriuwen. Oan de hân dêrfan wurde de Fryske taal, kultuer en skiednis behannele. Frysk praten wurdt oefene yn de klasse troch it as fiertaal te brûken. 

Organisaasje

Tema’s besteane út fêste ûnderdielen
In tema befettet lessen dy’t oer it tema gean, in LinKk!-les, in skiednisles en in ôfslutende toetsles. 

Opbou

Ynhâld

Organisaasje

Les 1
Temales 
Teksten, filmkes, oefeningen en taalspultsjes oer it tema Klassikaal 
1 lesmomint 
Les 2
LinKk!-les 
Teksten en oefeningen by it aktuele tydskrift Klassikaal 
1 lesmomint 
Les 3
Temales 
Teksten, filmkes, oefeningen en taalspultsjes oer it tema Klassikaal 
1 lesmomint 
Les 4 
Skiednisles 
In finster út de Fryske kanon Klassikaal 
1 lesmomint 
Toetsles 
S.O.
Wurdskat, stavering, skiednis (h/v)Klassikaal 
1 lesmomint 

Tematyske lessen Frysk 
Yn de earste les wurdt it tema yntrodusearre mei leardoelen en in bypassend gedicht. Dêrneist is der in Taalkaart dy’t troch it hiele tema hinne brûkt wurdt.  
Yn de lessen 1 en 3  slute de teksten, filmkes, lûdsfragminten, oefeningen en taalspultsjes oan by it tema. Fierder komme der elk tema nije tiidwurden, staverings- en grammatikaregels oan bar. 

De LinKk!-les 
Yn les 2 is der romte foar it tydskrift LinKk! Dêrby hearre benammen lêsoefeningen, mar der binne ek kreative opdrachten by makke. De les is altyd aktueel en slút oan by wat der spilet yn it libben fan de learlingen. 

De skiednisles 
Les 4 is de skiednisles, dêr’t in Finster út de Fryske kanon yn behannele en útdjippe wurdt, troch middel fan filmkes en fragen. Dat is likernôch de helte fan de les, de rest fan de tiid wurdt bestege oan de lêste ûnderwerp Taalfeardigens. 

Differinsjaasje 

Wurkje op vmbo-TL óf havo/vwo nivo 
De Lesserige Searje 36 wurdt oanbean yn twa farianten: vmbo en h/v. De ynhâld is likernôch gelyk, mar ferskilt op inkelde dúdlike flakken. 

Yn de lessen foar vmbo binne guon oefeningen foarsjoen fan in stjer.  Dy oefeningen binne geskikt foar vmbo-TL, mar net perfoarst foar BB of KB. Dêrby wurdt TL toetst op wurdskat en de doetiid fan tiidwurden, wylst dat by BB of KB net sa is. 

De skiednisles komt allinnich foar havo/vwo yn de toets werom. Ek sil der mear ferdjipping wêze yn de grammatika en stavering en leare de learlingen it mulwurd by elk tiidwurd. 

Evaluaasje 

Ynsicht yn de resultaten fan learlingen 
De resultaten fan alle learlingen binne yn te sjen en der wurdt automatysk byhâlden hoe lang oft in learling mei guon saken dwaande west hat. Sa is fêst te stellen oft learlingen meikomme kinne of ekstra stipe nedich hawwe. 

Ferskillende toetsmominten 
Binnen de Lesserige Searje 36 wurdt der seis kear toetst, mei de S.O. dy’t by elk tema heart. Dêrneist is der in harktoets makke, by inkelde ôfleveringen fan ‘Buorkje foar begjinners’. Dy harktoets past kwa ûnderwerp, mar ek kwa planning it bêste yn of om tema 4 hinne.

Brûk ek de ynstruminten fan Grip 
It evaluearjen fan de Fryske taalfeardigens kin ek mei de evaluaasje-ynstruminten fan Grip. Dat kin mei fuortgongstoetsen lykas de ferskate Frisiatoetsen of de Lêsbegryptoets. Dêrneist binne der observaasjeynstruminten, dêr’t bygelyks oerlizze, presinteare, in skriftlike opdracht, in diskusje fiere of in boekbesprek hâlde mei beoardiele wurde kin.