Doch! en Lear! Frysk

mei Searje 36

De metoade Frysk
foar it fuortset ûnderwiis

Klasse 1

vmbo en havo/vwo

Lis oan de hân fan 36 lessen, ferdield oer 6 tema’s, de basis foar it fak Fryske taal en kultuer.

Klasse 2 en 3

vmbo en havo/vwo

Doch! Kies út in ferskaat oan projekten en wurkje oan alle Fryske taaldomeinen.

Lear! Bring de Fryske taalfeardigens nei in heger nivo mei dizze lesmiddels.

Klasse 4

vmbo

Doch! Set projekten yn om mei de learlingen nei it Frysk bûten de skoalle, yn harren takomstig wurkfjild, te sjen.

Lear! Brûk de module Lêsfeardigens om de learlingen op it eineksamen ta te rieden.

Twadde faze

havo/vwo

Doch! Lit de learlingen ûndersyk dwaan nei taal en kultuer, en harren ferdjipje yn literatuer en skiednis.

Lear! Brûk de module Lêsfeardigens om de learlingen op it eineksamen ta te rieden.

Dêrom Searje 36

Slút oan by
aktuele tema’s

Leardoelen út it referinsjeramt Frysk

Folslein digitale metoade

Kombinaasjetips!

De rige fan fyftjin filmkes leit op in flotte, tagonklike manier de Fryske staveringsregels út.

LinKk is in tydskrift dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk foar klasse 1.
It stiet fol mei ynterviews, celeb-roddels, proaza, gamenijs en oare linke saken.

Mei de adaptive game Twastriid kin de behearsking fan de Fryske stavering oefene wurde.

Doch! it sa

Presintatrise Johanna jout yn in rige ynstruksjefideo’s tips en oanwizings foar it meitsjen fan in filmke, it skriuwen fan in gedicht, it opsetten fan in eksposysje en mear.