Doch! en Lear! Frysk

Dé metoade foar it fak Frysk

Lesserige Searje 36

klasse 1

Tematysk wurkje oan de basis foar Fryske taal en kultuer.

Doch!

klasse 2-6

Praktysk en projektmjittich wurkje oan Fryske taaldomeinen.

Lear!

klasse 2-6

Selsstannich wurkje oan Fryske taalfeardigens.

Undersykje!

twadde faze

Undersykjend leare oer Fryske taal, kultuer en skiednis.

Dêrom Searje 36

Slút oan by
aktuele tema’s

Leardoelen út it referinsjeramt Frysk

Folslein digitale metoade

Kombinaasjetips!

De rige fan fyftjin filmkes leit op in flotte, tagonklike manier de Fryske staveringsregels út.

LinKk is in tydskrift dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk foar klasse 1.
It stiet fol mei ynterviews, celeb-roddels, proaza, gamenijs en oare linke saken.

Mei de adaptive game Twastriid kin de behearsking fan de Fryske stavering oefene wurde.

Presintatrise Johanna jout yn in rige ynstruksjefideo’s tips en oanwizings foar it meitsjen fan in filmke, it skriuwen fan in gedicht, it opsetten fan in eksposysje en mear.