Doch! en Lear! Frysk

Dé metoade foar it fak Frysk

Klasse 1

vmbo en havo/vwo

Searje 36! Lis oan de hân fan 6 tema’s fan 6 lessen de basis foar it fak Fryske taal en kultuer.

Klasse 4

vmbo

Doch! Wurkje mei projekten oan it Frysk yn én bûten de skoalle.

Lear! Ried de learlingen ta op it eineksamen mei Lêsfeardigens.

Klasse 2 en 3

vmbo en havo/vwo

Doch! Kies út in ferskaat oan projekten en wurkje oan alle Fryske taaldomeinen.

Lear! Bring Fryske taalfeardigens nei in heger nivo en wurkje oan it taaleigen.

Twadde faze

havo/vwo

Doch! Brûk it Frysk kreatyf troch ymprovisaasje en toanielspyljen.

Lear! Dûk de Fryske literatuer yn!

Undersykje! Set Fryske taal, it lânskip of de sport sintraal.

Dêrom Searje 36

Slút oan by
aktuele tema’s

Leardoelen út it referinsjeramt Frysk

Folslein digitale metoade

Kombinaasjetips!

De rige fan fyftjin filmkes leit op in flotte, tagonklike manier de Fryske staveringsregels út.

LinKk is in tydskrift dat seis kear yn it jier ferskynt en heart by de lessen Frysk foar klasse 1.
It stiet fol mei ynterviews, celeb-roddels, proaza, gamenijs en oare linke saken.

Mei de adaptive game Twastriid kin de behearsking fan de Fryske stavering oefene wurde.

Presintatrise Johanna jout yn in rige ynstruksjefideo’s tips en oanwizings foar it meitsjen fan in filmke, it skriuwen fan in gedicht, it opsetten fan in eksposysje en mear.